Regulamin

Regulamin  Szkolnych Kół Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej – Anioły ze Szkoły

§ 1

Celem nadrzędnym tworzenia i prowadzenia Szkolnych Kół  Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej ANIOŁY ZE SZKOŁY (Szkolne Koło TOZRP) jest pogłębianie wiedzy oraz niesienie pomocy zwierzętom, jako istotom żyjącym, którym jesteśmy winni poszanowanie, ochronę i opiekę.

§ 2

Członkiem Szkolnego Koła Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej ANIOŁY ZE SZKOŁY może być każdy uczeń, który poprzez swoje działanie i postawę pomaga zwierzętom.

§ 3

Do utworzenia  Szkolnego Koła TOZRP wymagana jest liczba co najmniej 10 uczniów. Koło tworzone  jest z inicjatywy nauczyciela lub uczniów. Szkolne koła mogą działać na terenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

 § 4

Działalność Szkolnego Koła TOZRP musi być zgodna z Ustawą o ochronie zwierząt, regulaminem szkoły i wytycznymi TOZRP.

§ 5

Przy dużej liczbie członków Szkolnego Koła TOZRP można utworzyć w ramach Koła Sekcje Tematyczne.

 § 6

Członek Szkolnego Koła TOZRP po spełnieniu czynności organizacyjnych otrzymuje imienną legitymację członkowską.

§ 7

Na terenie szkoły może działać więcej niż jedno Szkolne Koła TOZRP

§ 8

Każde Szkolne Koła TOZRP posiada opiekuna – nauczyciela wskazanego przez dyrekcję szkoły. Koło może posiadać więcej niż jednego opiekuna.

§ 9

Każde Szkolne Koła TOZRP prowadzi swoją kronikę.

§ 10

Szkolne Koła TOZRP może w swojej działalności współpracować z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami zwierząt i opieką nad zwierzętami.

§ 11

Opiekun Szkolnego Koła TOZRP rokrocznie do 20 czerwca przygotowuje wraz z członkami Koła „Raport z Działalności” za poprzedni rok szkolny a miesiąc od założenia koła – przygotowuje „Plan Działalności” na nadchodzący rok szkolny.

§ 12

Każda szkoła w której powstaje Szkolne Koło TOZRP otrzymuje certyfikat i tabliczkę o treści „W tej szkole działają Anioły ze szkoły – Szkolne Koła Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej”.

§ 13

Szkolne Koło TOZRP otrzymują raz na kwartał scenariusze lekcje oraz mailing związany z krajowymi i światowymi akcjami na rzecz ratowania zwierząt.

§ 14

Szkolne Koło TOZRP otrzymuje wsparcie merytoryczne ze strony Towarzystwa  Obrony Zwierząt RP poprzez oddelegowaną komórkę do obsługi Kół.

§ 15

Działalność Szkolnego Koła TOZRP jest działalnością samofinansującą się.